संजय गांधी विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला

सामाजिक अर्थसहाय्य योजनाची तालुका निहाय यादी

       अकोला मनपा

       अकोला ..

       बार्शिटाकळी

       आकोट

       तेल्हारा

       बाळापुर

       पातुर

       मुर्तिजापुर