मराठी | Login

akola logo

logo
Shri Astik Kumar Pandey,(I.A.S.)
Hon'ble Collector , Akola District
Current Notification
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला- लघुटंकलेखक,अव्‍वल कारकून,मंडळ अधिकारी,कनिष्‍ठ लिपीक,वाहन चालक व शिपाई संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२०१७ ते दि. ३१/१२/२०१७ या कालावधीत नियुक्त् झालेल्या कर्मचा-यांच्या दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजी प्रसिध्द करावयाच्या तात्पुरत्या जेष्ठता याद्या (खंड)

 • भव्य रोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळावा,दिनांक:-१२/०२/२०१८,स्थळ:-वैदेही विष्णू सराफ महाविद्यालय,सातव चौक,अकोला.

 • आरोग्य सेवा संचालनालयांतर्गत पदभरती २०१६ - गट क व ड पदभरती २०१६ - दुसरी निवड यादी

 • राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत औषधी व साहित्य खरेदी दरपत्रक बोलविण्याबाबतची जाहिरात

 • वैद्यकीय अधिक्षीका जिल्हा स्त्री रूग्णालय,अकोला स्टेशनरी व किरकोळ साहित्य/इलेक्ट्रीक दुरुस्तीचे वार्षिक दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

 • जिल्हा सेतू समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला अंतर्गत जिल्ह्यात सूरु असलेले CSC सेंटर,महाऑनलाईन अंतर्गत ई-महासेवा केंद्र व जिल्हा परिषद अंतर्गत सुरु असलेले आपले सरकार सेवाकेंद्रांना “आपले सरकार सेवा केंद्र” मध्ये प्रत्यार्पित करावयांच्या केंद्राची यादी.

 • जिल्हा सेतू समिती,जिल्हधिकारी कार्यालय अकोला,Common Service Center (CSC) 359 केंद्राची यादी

 • *CSC VLE Details Form Link:*

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला,Fire Extinguisher अद्ययावत करण्याबाबत सूचना

 • वैद्यकीय अधीक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला,सीकलसेल विभागाकरिता सहित्य खरेदी करण्याबाबत ई-दरपत्रके मागविणेबाबत

 • जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अकोला,Press Note

 • लघु सिंचन(जलसंधारण) विभाग,अकोला जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरण कामाचे दर पत्रक (दुसरी वेळ)

 • जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला-अकोला येथील रुग्णालयातील सिकलसेल विभागासाठी विविध साहित्य खरेदीबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत

 • वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला- दरपत्रके मागविणेबाबत - QUOTATION FOR CPS BOOKS

 • वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला - सिपीस विभागासाठी विविध साहित्य खरीदीबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत

 • विभागीय दुय्यम सेवा(लिपीक संवर्ग)जुलै २०१६ चा निकाल

 • वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला.रुग्णालयातील एसएनसीयु विभागासाठी औषधी,Micro Biology kits व इतर साहित्य खरेदीबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत

 • वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला.रुग्णालयातील एसएनसीयु विभागासाठी विविध साहित्य खरेदीबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत

 • वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला.रुग्णालयातील रक्तपेढी विभागाकरिता १.५ टनाच्या स्प्लिट ए.सी २(दोन) नग व रक्तदाते यांच्या सोबत येणाऱ्या अभ्यंगता करिता एक लाकडी सोफा कुशनसह ३ (तीन) सीटर व दोन खुर्चीसह खरेदी दरपत्रके मागविणेबाबत

 • वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला.रुग्णालयातील केएमसी विभागासाठी विविध साहित्य खरेदीबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत

 • जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अकोला,अल्‍पसंख्‍यांक शाखा - पोलीस शिपाईभरती पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण २०१७-१८ अंतर्गत पात्र १०० विदयार्थ्‍यांची यादी

 • कृषीसमृद्धी समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प अंतर्गत जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक व कृषी व्यवसाय तज्ञ यांच्या रिक्त पदांवर पदभरती करण्याकरिता ऑक्टोबर२०१७ मध्ये प्रसिद्ध जाहिरातीच्या अनुषंगाने प्राप्त अर्जांची छाननी झाली असून पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी प्रकाशित केली आहे. या संबंधी हरकती असल्यास दि.२६/१२/२०१७ पर्यंत dmptakola@gmail.com या email ID वर नोंदवाव्यात

 • अकोला जिल्हयातील ५ विधानसभा मतदार संघाकरिता घरोघरी भेटी देऊन भारत निवडणूक आयोगाने विहित केलेला नमुना १ मधील ( I ते VIII ) गोळा माहितीची डाटाएंट्री करणेबाबत ई-निविदा

 • लघु सिंचन(जलसंधारण) विभाग अकोला,जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या लोक सहभागातून होणाऱ्या कामाकरिता खोदकामाचे दरपत्रक मागविण्याबाबत.

 • वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला,जीवनरक्षक ब्लड बँक विभागाकरिता वेळोवेळी लागणारे किट्स व साहित्य खरेदी करण्याकरिता ई- दरपत्रक मागविणेबाबत

 • अकोला जिल्हयातील नविन महसुल मंडळ निमीर्तीबाबत प्रारूप अधिसुचना २०१७

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला - राज्य शासन स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्ती वेतन योजना - पुनर्विलोकन राज्य शासन स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्ती वेतन योजने खाली अर्जदाराचे अर्ज स्विकारण्याबाबत अंतिम मुदत दि. ०७/०१/२०१८.


 • राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत औषधी व साहित्य खरेदी दरपत्रक बोलविण्याबाबतची जाहिरात

 • जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अकोला- विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) सप्टेंबर २०१७ चा एकत्रित निकाल
 • जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अकोला रेती ई-लिलाव -2017-18 प्रथम टप्‍पा (दुसरी फेरी)
 • अल्पसंख्यांक विकास विभाग,जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला - प्रशिक्षणार्थीची निवड करण्यासाठी जाहीर सूचना

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला- नविन तलाठी साझा अंतिम अधिसुचना -२०१७
 • सुचना - जिल्हा सेतू समिती,अकोला महिला व बालविकास विभाग बालसंरक्षण कक्ष,अकोला येथील सेवाअनुबंधानुसार(कंत्रााटी)पदभरती परिक्षा-२०१७

 • जिल्हा सेतू समिती,अकोला महिला व बालविकास विभाग बालसंरक्षण कक्ष,अकोला येथील सेवाअनुबंधानुसार(कंत्रााटी)पदभरती परिक्षा-२०१७ निकाल
 • पदाचे नाव:

 • 1)Outreach Worker.

 • 2)Protection Officer (Institutional Care).

 • 3)(समुपदेशक)Counsellor

 • 4)Social Worker.

 • 5)Data Analyst.


 • जिल्हा सेतू समिती,अकोला महिला व बालविकास विभाग बालसंरक्षण कक्ष,अकोला येथील सेवाअनुबंधानुसार(कंत्रााटी)पदभरती परिक्षा-२०१७ दि २७/१०/२०१७ विविध पदांची आदर्श उत्‍तर पत्रिका


 • जिल्हा शल्य चिकित्सक अकोला,औषदे व साहित्य खरेदी करण्याबाबत दरपत्रके

 • " कृषी समृध्दि " समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प, अकोला ,कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात ऑक्टो - २०१७-१८
 • जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अकोला रेती ई-लिलाव -2017-18 प्रथम टप्‍पा
 • जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला- एस.एन.सी.यु.विभागाकरिता लिनन साहित्यचे दरपत्रके मागविणेबाबत
 • जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला-एस.एन.सी.यु.व ओ.टी.विभागाकरिता Central O2 System व Central Suction System वार्षिक देखभाल कराराबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत
 • जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला- एस.एन.सी.यु.व ओ.टी. इतर विभागाकरिता Surgical Spirit दरपत्रके मागविणेबाबत.
 • जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय,अकोला -औषधी साहित्याचे दरपत्रक बोलाविणे बाबत(DPC)
 • अकोला जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकिय सदस्याचे प्रवर्ग निहाय अर्ज मागविणेबाबत जाहिरात
 • जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय,अकोला -औषधी साहित्याचे दरपत्रक बोलाविणे बाबत
 • जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय,अकोला - पदभरती बाबत - वरिष्‍ठ वैद्यकिय अधिकारी व औषध निर्माता पदभरती बाबत (कंत्राटी पदभरती)
 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत एकात्‍मीक बाल संरक्षण योजने अंतर्गत जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्षाकरिता (कंत्राटी पदभरती)- Online Admit Card

 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत एकात्‍मीक बाल संरक्षण योजने अंतर्गत जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्षाकरिता (कंत्राटी पदभरती)- उमेदवारांना सुचना - परिक्षा दिनांक – २७/१०/२०१७ वेळ – सकाळी ११.०० स्थळ - छत्रपती सभागृह , नियोजन भवन जिल्हााधिकारी कार्यालय, अकोला

 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत एकात्‍मीक बाल संरक्षण योजने अंतर्गत जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्षाकरिता (कंत्राटी पदभरती)- उमेदवारांना सुचना

 • अमरावती विभागात नायब तहिसलदार संवर्गात दि. 01/01/2013 ते दि. 31/12/2016 या कालावधीत कार्यरत असलेल्या अधिका-यांचे तात्पुयरती सेवा जेष्ठतता सुची
 • सार्वजनिक आरोग्‍य विभागातंर्गत वाहनचालक व्याववसायिक चाचणी परीक्षा सुचना व सुधारीत उमेदवारांची यादी
 • जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय,अकोला -औषधी साहित्याचे दरपत्रक बोलाविणे बाबत
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला- नविन तलाठी साझा प्रारुप अधिसुचना -२०१७
 • जिल्‍हा स्‍त्री रूग्‍णालय अकोला- जाहिरात - सीसीटीव्‍ही कॅमेरा,संगणक दुरुस्‍ती,सीपॅप मशीन ईत्‍यादी दरपत्रक मागविणेबाबत
 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत एकात्‍मीक बाल संरक्षण योजने अंतर्गत जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्षाकरिता (कंत्राटी पदभरती)

 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत एकात्‍मीक बाल संरक्षण योजने अंतर्गत जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्षाकरिता (कंत्राटी पदभरती)- Online Apply

 • महसूल अहर्ता परीक्षा - कनिष्ठ लिपीक संवर्ग - एप्रिल २०१६ -निकाल

 • महसूल अहर्ता परीक्षा -तलाठी संवर्ग - एप्रिल २०१६ -निकाल

 • मंडप / पेंडॉल तपासणी पथकाबाबत प्रसिध्‍दी पत्रक माहिती जिल्‍हा अकोला

 • जिल्हा पुरवठा कार्यालय अकोला - जाहिरनामा

 • सार्वजनिक आरोग्‍य विभागातंर्गत् गट क व ड संवर्गाचे सरळसेवा भरतीबाबत समपुदेशन प्रक्रीया सुचना

 • सार्वजनिक आरोग्‍य विभागातंर्गत् गट क व ड संवर्गाचे सरळसेवा भरती - निकाल

 • जिल्‍हा स्‍त्री रूग्‍णालय अकोला- जाहिरात दरपत्रक मागविणेबाबत

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला- स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला- Press Note regarding Random Cable survey

 • जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय,अकोला -राष्‍ट्रीय अंधत्‍व कार्यक्रम अंतर्गत औषधी साहित्याचे दरपत्रक बोलाविणे बाबत

 • विभागीय आयुक्त कार्यालय,अमरावती- पुरवठा निरीक्षक संवर्ग सरळसेवा पदभरती -२०१७

 • NOTICE REGARDING MTS EXAMINATION, 2016

 • जिल्हा पुरवठा कार्यालय अकोला -वाहतूक कंत्राट ई निविदा २०१७

 • अकोला जिल्हा टँकर पाणी पुरवठा -ई -निविदा (२०१७-१८)

 • अमरावती विभागाची दि . १/१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्टता यादी

 • अमरावती विभागाची दि . १/१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्टता यादी

 • JAWAHAR NAVODAY VIDYALAYA TENDER NOTIFICATION 2017-18

 • JAWAHAR NAVODAY VIDYALAYA TENDER NOTIFICATION 2017-18 ITEM LIST

 • तूर उत्पादन शेतकऱ्यांना सहाय्य योजना -शासन निर्णय दि.२७ एप्रिल २०१७

 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत डाटा एन्टी ऑपरेटर, कंत्राटी स्थापत्य अभियंता व कृषि तज्ञ (कंत्राटी) पदांच्या अंतिम निवड व प्रतीक्षा उमेदवारांची यादी
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला-तलाठी पदभरती २०१६- निवड झालेल्या उमेदवारांना आदेश व महत्वाची सूचना

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला- Press Note regarding Random Cable survey

 • राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत

 • उपसंचालक आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला -दरनिविदा २०१७

 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत सेवाअनुबंधानुसार डाटा एन्टी ऑपरेटर पदांच्या प्रात्‍यक्षिक परिक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत सेवाअनुबंधानुसार डाटा एन्टी ऑपरेटर पदांच्या मुलाखती मध्ये उमेदवारांना प्राप्त गुणानुसार गुणानुक्रम यादी

 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत सेवाअनुबंधानुसार कृषि तज्ञ (कंत्राटी) पदांच्या मुलाखती मध्ये उमेदवारांना प्राप्त गुण निहाय यादी

 • जिल्हा सेतू समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मार्फत जलयुक्त शिवार अभियानअंतर्गत सेवाअनुबंधानुसार कंत्राटी स्थापत्य अभियंता पदांच्या मुलाखती मध्ये उमदेवारांना प्राप्त गुणांची यादी

 • जाहीरनामा -जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय,अकोला

 • जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अकोला रेती ई-लिलाव -2017 5 वी वेळ

 • जिल्‍हा स्‍त्री रूग्‍णालय कार्यालय,अकोला-औषधी साहिल्‍याचे दरपत्रक बोलावण्‍याबाबत.

 • अकोला जिल्हा - भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम,2013 अंतर्गत कलम क्र.19 ची अधिसूचना - मौजे. पारस ता. बाळापूर
 • अकोला जिल्हा - भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम,2013 अंतर्गत कलम क्र.11 ची अधिसूचना -मौजे लंघापूर ता. मुर्तिजापुर
 • अकोला जिल्हा - भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क अधिनियम,2013 अंतर्गत कलम क्र.11 ची अधिसूचना -रोहणा ता. मुर्तिजापुर
 • जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय,अकोला-PCPNDT-कार्यक्रमाअंतर्गत जनजागृती माहिती.

 • जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय,अकोला -औषधी साहित्याचे दरपत्रक बोलाविणे बाबत

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला- खालील संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२०१६ ते दि. ३१/१२/२०१६ या कालावधीत नियुक्त् झालेल्या कर्मचा-यांच्या दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजी प्रसिध्द करावयाच्या तात्पुरत्या जेष्ठता याद्या (खंड) -आक्षेप/हरकती असल्‍यास २३/०१/२०१७ पावेतो आस्‍थापना शाखेत नोंदवावे.
 • १. अव्वल कारकुन
 • २. मंडळ अधिकारी
 • ३. कनिष्ठ लिपीक
 • ४. लघुटंकलेखक
 • ५. वाहन चालक
 • ६. शिपाई

 • नॅशनल डेटाबेस फॉर आर्मस् लायसन्स (NDAL) मध्ये भरण्यात आलेल्या शस्र परवान्याची यादी

 • जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० डॉ. महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व इतर

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला- Press Note regarding Random Cable survey

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय,अकोला- Press Note regarding Random Cable survey

 • तलाठी पदभरती २०१६ -निवड व प्रतिक्षेवर असलेल्या खुला माजी सैनिक या प्रवर्गाची सुधारित यादी

 • Nagar Parishad Election-2016-Notice 1

 • Jalyukt Shivar Contractual Recruitment 2016- Interview Cancelled_Important Notice

 • Niyojan Bhavan Contractual Recruitment 2016-Interview Cancelled_Important Notice

 • शासकीय जमीन वाटप झालेले आदेश

 • जिल्‍हाधिकारी कार्यालय अकोला येथील स्‍वतंत्र सैनिकांचे नामनिर्देशित पाल्‍यांची यादी- गट क व गट ड

 • अकोला जिल्हा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका २०१६ ची अंतिम प्रभाग रचना, व्याप्ती व नकाशे

 • Jalyukt Shivar Contractual Recruitment 2016(Sound system Operator,Parichar,Watchman)-Important Notice

 • Jalyukt Shivar Contractual Recruitment 2016(Data Entry Operator,Agri Expert,Engineer)-Important Notice

 • जिल्हा निवड समिती,अकोला-नगर परिषदांमध्ये राज्यस्तरीय संवर्गातील पदभरती 2016- निकाल

 • District Supply Office,Akola- Press Note

 • Nagar Parishad Election 2016-Map and Annexure

 • SSD Exam July 2015-Result

 • Muncipal Council Election 2016-17-Annexure

 • MREGS-Tender 2016

 • District Supply Office,Akola-Hamal Contract Tender 2016-18(Extension 2)

 • Nagar Parishad Program,Dist-Akola.

 • Dist.Selection Committee Collector Office,Akola-Municipal Council Recruitment 2016

 • E-Auction of Makka,Barshitakli,Akola

 • Collector Office,Akola
 • R.I Seniority List

 • R.I to A.K.-2014 Transfer Order

 • R.I to A.K.-2016 Transfer Order

 • A.K. Transfer Order

 • Jr.Clerk Transfer Order

 • District Supply Office,Akola-Hamal Contract Tender 2016-18

 • Groundwater Surveys & Development Agency,Akola contratual Laboratory Assistant / Laboratory Attendant Recruitment-2016 - Selected & Waiting candidate list

 • District Akola-Kotawal Seniority Final List -01/01/2016

 • District Akola-Anukampa-C Seniority Final List -01/01/2016

 • District Akola-Anukampa-D Seniority Final List -01/01/2016

 • District Akola-Mahsul Anukampa-C Seniority Final List -01/01/2016

 • Jalyukt Shivar Machinary's E-tender 2016

 • Jawahar Navodaya Vidyalaya.Akola- Tender 2016-17

 • Collector Office, Akola-Antim Paisewari 2015-16

 • Disrtict Akola- Revenew Inspector Provisional Seniority List

 • District Akola- 50 paise or below 50 paise paisewari list

 • Akola-Khandava Brodgaje Land Aquisition Kalam 19 Adhisuchna

 • District Akola Collectorate Order

 • E-Tender Notice-Search & Rescue Equipment

 • List of Services/Schemes to accept self declaration rather than general affdavit

 • Special Land Aquisation (RPKV)

 • Special Land Aquisation (KPMP)

 • KPMP-Adhisuchna-Pohi

 • KPMP-Adhisuchna-Jambha bk

 • 2013 kalam no. 11 chi adhisuchna

 • Dy.Collector, Land Aquisation KP&MP Akola,Pass by Awards
 • Village Songiri Part 1
 • Village Songiri Part 2
 • Village Lohara Part 1
 • Village Lohara Part 2
 • Dhamangoan Niwada Order
 • Village Dhamangaon Part 1
 • Village Dhamangaon Part 2


 • Citizen Charter - Revenue department

 • Citizen Charter – District Industrial Center

 • Nazul/Government land policy

 • JANHIT YACHIKA 204/2010 Shri R. V. Bhuskute v/s Maharashtra Government
 • aadhar

  Untitled Document

  cm

  श्री देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री

  guardian minister

  श्री डॉ.रणजित पाटील माननीय पालकमंत्री

  Important Links

  Visitors :