बंद

जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उदयोजकता,मार्गदर्शन केंद्र अकोला. “पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा”

जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उदयोजकता,मार्गदर्शन केंद्र अकोला. “पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा”
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उदयोजकता,मार्गदर्शन केंद्र अकोला. “पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा”

जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उदयोजकता,मार्गदर्शन केंद्र अकोला.
“पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा”

दिनांक:-८ ऑगस्ट २०२२ वेळ :-११:०० ते ३:००

01/08/2022 08/08/2022 पहा (167 KB)