बंद

जिल्हा शल्य चिकित्सक ,अकोला – जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत मंजूर अनुदानातून औषधे खरीदी करण्यासाठी ई -दरपत्रके मागवण्याबाबत.

जिल्हा शल्य चिकित्सक ,अकोला – जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत मंजूर अनुदानातून औषधे खरीदी करण्यासाठी ई -दरपत्रके मागवण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा शल्य चिकित्सक ,अकोला – जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत मंजूर अनुदानातून औषधे खरीदी करण्यासाठी ई -दरपत्रके मागवण्याबाबत.

जिल्हा शल्य चिकित्सक ,अकोला – जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ अंतर्गत मंजूर अनुदानातून औषधे खरीदी करण्यासाठी ई -दरपत्रके मागवण्याबाबत.

नोट : Annexure – A नमुना जिल्हा शल्य चिकित्सक ,अकोला येथून प्राप्त करून घ्यावा.

14/03/2023 20/03/2023 पहा (222 KB)