बंद

वार्षिक देखभाल करारासंबंधी दर – जिल्हा महिला रुग्णालय, अकोला-एसएनसीयू आणि ओ.टी. विभाग

वार्षिक देखभाल करारासंबंधी दर – जिल्हा महिला रुग्णालय, अकोला-एसएनसीयू आणि ओ.टी. विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वार्षिक देखभाल करारासंबंधी दर – जिल्हा महिला रुग्णालय, अकोला-एसएनसीयू आणि ओ.टी. विभाग

जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला-एस.एन.सी.यु.व ओ.टी.विभागाकरिता Central O2 System व Central Suction System वार्षिक देखभाल कराराबाबत दरपत्रके मागविणेबाबत

19/03/2018 31/03/2019 पहा (275 KB)