बंद

प्रपत्र – १ मा.दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या निकालानंतर वाढीव मोबदला वाटपाच्‍या प्रकरणांची प्राथम्‍य क्रमानुसार यादी

प्रपत्र – १ मा.दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या निकालानंतर वाढीव मोबदला वाटपाच्‍या प्रकरणांची प्राथम्‍य क्रमानुसार यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
प्रपत्र – १ मा.दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या निकालानंतर वाढीव मोबदला वाटपाच्‍या प्रकरणांची प्राथम्‍य क्रमानुसार यादी

भुसंपादन अधिनियम 1894 अन्‍वये कलम 18 खालील मा.दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या निकालानंतर वाढीव मोबदला वाटपाच्‍या प्रकरणांची प्राथम्‍य क्रमानुसार यादी (दिवाणी न्‍यायालयातील निर्णीत प्रकरणे)

24/08/2018 31/12/2018 पहा (10 MB)