बंद

मौजे हिवरा ता.पातुर जि.अकोला येथील उतावळी प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा बांधकामकरिता शेत गट/ सर्वे नंबर १० क्षेत्र ०.०८ हे. आर सरळ खरेदीने संपादित करणे बाबत जाहीर नोटीस.

मौजे हिवरा ता.पातुर जि.अकोला येथील उतावळी प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा बांधकामकरिता शेत गट/ सर्वे नंबर १० क्षेत्र ०.०८ हे. आर सरळ खरेदीने संपादित करणे बाबत जाहीर नोटीस.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे हिवरा ता.पातुर जि.अकोला येथील उतावळी प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा बांधकामकरिता शेत गट/ सर्वे नंबर १० क्षेत्र ०.०८ हे. आर सरळ खरेदीने संपादित करणे बाबत जाहीर नोटीस.

मौजे हिवरा ता.पातुर जि.अकोला येथील उतावळी प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा बांधकामकरिता शेत गट/ सर्वे नंबर १० क्षेत्र ०.०८ हे. आर सरळ खरेदीने संपादित करणे बाबत जाहीर नोटीस.

04/03/2020 31/03/2020 पहा (573 KB)