बंद

वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला,नर्सिंग स्कूल करिता सफाई कर्मचारी साठी कंत्राट देण्याकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत

वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला,नर्सिंग स्कूल करिता सफाई कर्मचारी साठी कंत्राट देण्याकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला,नर्सिंग स्कूल करिता सफाई कर्मचारी साठी कंत्राट देण्याकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत

वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय अकोला,नर्सिंग स्कूल करिता सफाई  कर्मचारी साठी कंत्राट देण्याकरिता दरपत्रके मागविणे बाबत

20/07/2018 26/07/2018 पहा (124 KB)