बंद

वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला, ई- दरपत्रक मागविणेबाबत

वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला, ई- दरपत्रक मागविणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला, ई- दरपत्रक मागविणेबाबत

वैद्यकीय अधिक्षिका,जिल्हा स्त्री रुग्णालय,अकोला,जीवनरक्षक ब्लड बँक विभागाकरिता वेळोवेळी लागणारे किट्स व साहित्य खरेदी करण्याकरिता ई- दरपत्रक मागविणेबाबत

01/01/2018 06/12/2018 पहा (372 KB)