बंद

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अकोला,जिल्हा निवड समिती,अकोला.अनुसूचित जमाती संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक पदांची व अनुरेखक पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी-२०१९-२०

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अकोला,जिल्हा निवड समिती,अकोला.अनुसूचित जमाती संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक पदांची व अनुरेखक पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी-२०१९-२०
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अकोला,जिल्हा निवड समिती,अकोला.अनुसूचित जमाती संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक पदांची व अनुरेखक पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी-२०१९-२०

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अकोला,जिल्हा निवड समिती,अकोला.अनुसूचित जमाती संवर्गातील कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक पदांची व अनुरेखक पदांची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी-२०१९-२०

27/02/2020 31/03/2020 पहा (584 KB)