बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महसूल विभागातील क अंनुकपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची स्वातंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागातील क अंनुकपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची स्वातंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी जिल्हा अकोला

22/02/2019 31/01/2020 पहा (204 KB)
महसूल विभागातील ड अंनुकपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप प्रतीक्षा यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागातील ड अंनुकपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप प्रतीक्षा यादी जिल्हा अकोला

22/02/2019 31/12/2019 पहा (89 KB)
अकोला जिल्ह्याची गट ड संवर्गाची अंनुकपा धारकांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची सामाईक प्रारूप यादी जिल्हा अकोला

अकोला जिल्ह्याची गट ड संवर्गाची अंनुकपा धारकांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची सामाईक प्रारूप यादी जिल्हा अकोला

22/02/2019 31/12/2019 पहा (4 MB)
प्रारूप जेष्ठता यादीबाबत खंड दिनांक ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ १.अव्वल कारकून २.मंडळ अधिकारी 3.कनिष्ठ लिपीक ४.लघु-टंकलेखक ५.वाहन चालक ६.शिपाई

दिनांक १/०१/२०१९ रोजी प्रसिध्द करावयाची प्रारूप जेष्ठता यादीबाबत खंड दिनांक ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८
१.अव्वल कारकून २.मंडळ अधिकारी 3.कनिष्ठ लिपीक ४.लघु-टंकलेखक ५.वाहन चालक ६.शिपाई

18/01/2019 31/12/2019 पहा (501 KB)
अकोला जिल्ह्याची गट क संवर्गाची अंनुकपा धारकांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची सामाईक प्रारूप यादी जिल्हा अकोला

अकोला जिल्ह्याची गट क संवर्गाची अंनुकपा धारकांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची सामाईक प्रारूप यादी जिल्हा अकोला

22/02/2019 31/12/2019 पहा (1 MB)
अंतिम जेष्ठता यादीबाबत खंड दिनांक ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ १.अव्वल कारकून २.मंडळ अधिकारी 3.कनिष्ठ लिपीक ४.लघु-टंकलेखक ५.वाहन चालक ६.शिपाई

अंतिम जेष्ठता यादीबाबत खंड दिनांक ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ १.अव्वल कारकून २.मंडळ अधिकारी 3.कनिष्ठ लिपीक ४.लघु-टंकलेखक ५.वाहन चालक ६.शिपाई

25/02/2019 31/12/2019 पहा (453 KB)
अनुकंपा यादी महसूल गट ड जिल्हधिकारी कार्यालय अकोला

अनुकंपा यादी महसूल गट ड जिल्हधिकारी कार्यालय अकोला

07/04/2018 31/03/2019 पहा (1 MB)
अनुकंपा यादी महसूल गट क जिल्हधिकारी कार्यालय अकोला

अनुकंपा यादी महसूल गट क जिल्हधिकारी कार्यालय अकोला

07/04/2018 31/03/2019 पहा (2 MB)
अनुकंपा सामाईक यादी गट ड जिल्हधिकारी कार्यालय अकोला

अनुकंपा सामाईक यादी गट ड जिल्हधिकारी कार्यालय अकोला

07/04/2018 31/03/2019 पहा (9 MB)
अनुकंपा सामाईक यादी गट क जिल्हधिकारी कार्यालय अकोला

अनुकंपा सामाईक यादी गट क जिल्हधिकारी कार्यालय अकोला

07/04/2018 31/03/2019 पहा (2 MB)