बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महसूल विभागात कार्यरत अव्वल कारकून यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत अव्वल कारकून यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (4 MB)
महसूल विभागात कार्यरत वाहन चालक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत वाहन चालक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (556 KB)
महसूल विभागात कार्यरत मंडळ अधिकारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत मंडळ अधिकारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (1 MB)
महसूल विभागात कार्यरत महसूल सहाय्यक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत महसूल सहाय्यक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (5 MB)
महसूल विभागात कार्यरत शिपाई यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत शिपाई यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (3 MB)
महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग अव्व्ल कारकून यांची ज्येष्ठता यादी २०२२

महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग अव्व्ल कारकून यांची ज्येष्ठता यादी २०२२

22/02/2022 31/12/2022 पहा (311 KB)
महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग मंडळ अधिकारी यांची ज्येष्ठता यादी २०२२

महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग मंडळ अधिकारी यांची ज्येष्ठता यादी २०२२

22/02/2022 31/12/2022 पहा (308 KB)
महसूल विभागातील गट क व ड अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

महसूल विभागातील गट क व ड अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

29/07/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
अकोला जिल्हायाची गट ड संवर्गाची अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

अकोला जिल्हायाची गट ड संवर्गाची अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

29/07/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
अकोला जिल्हायाची गट क संवर्गाची अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

अकोला जिल्हायाची गट क संवर्गाची अनुकंपाधारकांची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची सामाईक अंतीम प्रतीक्षासूची

29/07/2022 31/12/2022 पहा (5 MB)