बंद

भूसंपादन प्रकरणे

भूसंपादन प्रकरणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे हिवरा ता.पातुर जि.अकोला येथील उतावळी प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा बांधकामकरिता शेत गट/ सर्वे नंबर १० क्षेत्र ०.०८ हे. आर सरळ खरेदीने संपादित करणे बाबत जाहीर नोटीस.

मौजे हिवरा ता.पातुर जि.अकोला येथील उतावळी प्रकल्पाच्या मुख्य कालवा बांधकामकरिता शेत गट/ सर्वे नंबर १० क्षेत्र ०.०८ हे. आर सरळ खरेदीने संपादित करणे बाबत जाहीर नोटीस.

04/03/2020 31/03/2020 पहा (573 KB)
मा.लोक अदालती मधील तडजोडीकरिता ठेवण्यात येणाऱ्या कलम १८ अंतर्गत संदभीय प्रकरणांची नहिती

मा.लोक अदालती मधील तडजोडीकरिता ठेवण्यात येणाऱ्या कलम १८ अंतर्गत संदभीय प्रकरणांची नहिती

28/01/2019 31/07/2019 पहा (588 KB)
अकोट 2/47/2012-2013

2/47/2012-2013 दिवठाणा अकोट

16/03/2018 31/03/2019 पहा (401 KB)
अकोट 13/47/2012-2013

13/47/2012-2013 शहापूर अकोट

16/03/2018 31/03/2019 पहा (401 KB)
मुर्तिजापूर 35/47/2012-2013

35/47/2012-2013 जांभा बु मुर्तिजापूर

16/03/2018 31/03/2019 पहा (401 KB)
अकोट 13/47/2012-2013

13/47/2012-2013 शहापूर अकोट

16/03/2018 31/03/2019 पहा (401 KB)
मुर्तिजापूर 35/47/2012-2013

35/47/2012-2013 जांभा बु मुर्तिजापूर

16/03/2018 31/03/2019 पहा (401 KB)
मुर्तिजापूर 45/47/2012-2013

45/47/2012-2013 आलापूर उजाड मुर्तिजापूर

16/03/2018 31/03/2019 पहा (401 KB)
मुर्तिजापूर 49/47/2012-2013

49/47/2012-2013 रोहणा मुर्तिजापूर

16/03/2018 31/03/2019 पहा (401 KB)
बाळापूर 12/47/2012-2013

12/47/2012-2013 कासारखेड बाळापूर

16/03/2018 31/03/2019 पहा (401 KB)