बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

अ.क्र तालूका एसटीडी कोड पीन कोड
 1 अकोला 0724 444001
 2 अकोला शहर 0724 444002
 3 अकोट 07258 444101
4 बाळापुर 07243 444302
 5 बार्शीटाकळी 07255 444401
 6 मुर्तीजापुर 07248 444107
 7 पातुर 07254 444501
 8 तेल्हारा 07258 444108