बंद

महत्वाची ठिकाणे

अकोला जिल्ह्यातील : “क” दर्जा पर्यटन स्थळांची यादी

अ.क्र. पर्यटन स्थळाचे नाव तालुका
1 नरनाळा अकोट
2 काटेपुर्णा अकोला
3 उमा मुर्तिजापूर
4 वाघागड बार्शीटाकळी
5 पातुर पातुर
6 चिंचोली रुद्रायणी बार्शीटाकळी
7 मोर्णा व्हेली पातुर
8 श्री. क्षेत्र वारीचा मारोती, वारी तेल्हारा
9 चोंढी जलाशय पातुर