बंद

महत्वाचे दूरध्वनी

अ.क्रमाक पदनाम कार्यालयीन पत्ता दूरध्वनी क्रमाक
जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला 0724-2424442
पोलीस अधीक्षक पोलीस अधीक्षक कार्यालय अकोला 07242435002
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला  0724-2435213
आयुक्त अकोला महानगर पालिका  0724-243503
जिल्हा शल्य चिकीसक अकोला जिल्हा सामन्य रुग्णालय  अकोला  0724-2434918
 अधीक्षक अभियंता  सार्वजनिक बाधकाम कार्यालय अकोला  0724-2435068
अधीक्षक अभियंता  पाटबंधारे कार्यालय अकोला  0724-2435316
 अति. जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला  0724-2432153
 निवासी उप जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला 0724-2435193
१० अति. पोलीस अधीक्षक पोलीस अधीक्षक कार्यालय अकोला 0724-2445301
११ उप विभागीय अधिकारी उप विभागीय अधिकारी कार्यालय अकोला 0724-2435336
१२ उप विभागीय अधिकारी उप विभागीय अधिकारी कार्यालय अकोट 07258-222674
१३ उप विभागीय अधिकारी उप विभागीय अधिकारी कार्यालय मुर्तीजापुर 07256-243472
१४ पोलीस निरीक्षक पोलीस अधीक्षक कार्यालय अकोला 0724-2445307
१५ तहसीलदार तहसील अकोला 0724-2435047
१६ तहसीलदार तहसील अकोट 07258-222625
१७ तहसीलदार तहसील बार्शीटाकळी 07255-252043
१८ तहसीलदार तहसील तेल्हारा 07258-231336
१९ तहसीलदार तहसील बाळापुर 07257-232123
२० तहसीलदार तहसील मुर्तीजापुर 07256-244133
२१ उप विभागीय अधिकारी पोलीस पोलीस अधीक्षक कार्यालय अकोला  0724-2435500
२२ उप विभागीय अधिकारी पोलीस उप विभागीय अधिकारी पोलीस कार्यालय अकोला  0724-2445303
२३ पोलीस निरीक्षक सिटी कोतवाली  0724-2445320
२४ पोलीस निरीक्षक रामदास पेठ  0724-2445324
२५ पोलीस निरीक्षक, सिविल लाईन 0724-2445330
२६ पोलीस निरीक्षक ,जुने शहर 0724-2445340
२७ पोलीस निरीक्षक , अकोट फैल 0724-2445336
२८ पोलीस निरीक्षक, खदान 0724-2445332
२९ उप विभागीय अधिकारी पोलीस उप विभागीय अधिकारी पोलीस कार्यालय अकोट 0724-2445303
३६ उप विभागीय अधिकारी पोलीस उप विभागीय अधिकारी पोलीस कार्यालय बाळापुर 07257-222360
३७ पोलीस निरीक्षक, बाळापुर 07257-222120
३८ पोलीस निरीक्षक, उरळ 07257-226012
३९ पोलीस निरीक्षक,पातुर 07257-243228
४० पोलीस निरीक्षक,चान्नी 07257-248011
४१ उप विभागीय अधिकारी पोलीस उप विभागीय अधिकारी पोलीस कार्यालय मुर्तीजापूर 07256-243493
४२ पोलीस निरीक्षक,मुर्तीजापूर 07256-243469
४३ पोलीस निरीक्षक,माना 07256-246032
४४ मुख्याधिकारी नगर परिषद अकोट 07258-222652
४५ नगर परिषद तेल्हारा 07258-231371
४६ नगर परिषद बाळापुर 07257-222124
४७ नगर परिषद पातुर 07254-243241
४८ नगर परिषद मुर्तीजापूर 07256-243422
४९ नगर परिषद बार्शीटाकळी 07256-243422