बंद

शासकीय जागा मंजुरी आदेश

अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए-२२/कोळंबी/१४/२०१७-२०१८ सैन्य तथा सशस्त्र दलातील वीरमरण पावलेल्या महाराष्ट राज्याचे अधिवास असणाऱ्या शहीद जवानांनाच्या पत्नीला /अवलंबिताना शती योग्य जमीनीचे वाटप करण्याबाबत. 25/7/2019
2 एल.एन.ए -२२/शिवापूर/०१-२०१४-२०१५ १०० खाटांचे नविन जिल्हा रुग्णालय अकोला साठी मौजे शिवापूर ता.जि.अकोला येथील रिकामी जागा उपलब्ध करून मिळणे बाबत 17/11/2017
3 एल.एन.ए-२२/नायगांव/०८/२०१४-१५ मौजे नायगांव येथील सर्वे नं ४१ मधील १८६ हे आर एफक्लास जमीन रेल्वे विभागास हस्तातरणाबाबत 24/09/2015
4 एल.एन.ए-२२/सुधीर कॉलनी अकोला /१७/२०१५-२०१९ जागामागणी आगाउ ताबा देण्यात आलेल्या जागेबाबत अंतीम मंजुरी बाबत प्रस्ताव ३३/११ केव्ही उपकेंद्रकरिता सुधीर कॉलोनि अकोला येथे शासकी जागा मिळणे बाबत 7/11/2019
5 एल.एन.ए-२२/कौलखेड अकोला /०६/२०१४/२०१५ ३३ के.व्ही उपकेंद्र करीता मौजे कौलखेड अकोला ता.जिल्हा अकोला येथील सर्वे नं २५ मधील जागा मिळणेबाबत 10/5/2016
6 एल.एन.ए-२२/बोरगांव मंजु/०१/२०१३-२०१४ बोरगांव मंजु येथे नविन ग्रामीण रुगालय इमारतीच्या बांधकामाकरीता जागा मिळणेबाबत मौजे बोरगांव मंजु सर्वे क्र ३२९ मधील ०.८१ आर 7/12/2017
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए-२२/धारगड/०५/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता धारगड 14/11/2014
2 एल.एन.ए-२२/अमोना/०६/२०१७-१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता व बोअरवेलकरिता अमोना 14/11/2014
3 एल.एन.ए-२२/गुल्लरघाट/०३/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश शाळेकरीत गुल्लरघाट 14/11/2014
4 एल.एन.ए-२२/गुल्लरघाट/०२/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता गुल्लरघाट 14/11/2014
5 एल.एन.ए-२२/केलपाणी/०१/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता अंगणवाडी व शाळा खोली बांधकाम केलपाणी 14/11/2014
6 एल.एन.ए-२२/सामठाण बु/०४/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता ग्राम पंचायत भवन व शाळा खोली बांधकाम सामठाण बु 14/11/2014
7 एल.एन.ए-२२/अकोट/०१/२०१३-२०१४ शासकीय जागा मंजुरी आदेश न्यायीक अधिकारी यांचे निवासस्थानकरिता अकोट 23/1/2020
8 एल.एन.ए -२२/लखमापूर/०१/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश नगर परिषद अकोट घाण कचरा व्यवस्थापणाकरीता लखमापूर 29/1/2019
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 शासकीय जागा मंजुरी तुळसाबाई कावल विद्यालय पातूर शाळेकरिता जागा 08/10/1975
2 एल.एन.ए-२२/झरंडी/१/८२-८३ शासकीय जागा मंजुरी स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था झरंडी शाळेकरिता जागा 29/07/1985
3 एल.एन.ए-२२/पातूर/०१/२०५-१६ शासकीय जागा मंजुरी शिवाजी शिक्षण संस्था बांधकाम 23/07/2015
4 एल.एन.ए-२२/गोळेगांव/०१/२०१५/१६ शासकीय जागा मंजुरी गोळेगांव साठवण तलाव 07/11/2017
5 एल.एन.ए-२२/शिर्ला/११/२००१-०२ शासकीय जागा मंजुरी विश्वभारती शैक्षणिक व मानव विकास केंद्रा करीत जागा 27/09/2017
6 एल.एन.ए-२२/शिर्ला/०१/२०१३-१४ शासकीय जागा मंजुरी ग्रामीण रुग्णालय पातूरLNA 22shirla 01.13-14 grameen rugnalayat patur jaga 27/09/2017
7 एल.एन.ए-२२/पट्टी अमराई पातूर/०२/२०१८-१९ शासकीय जागा मंजुरी न्यायीक अधिकारी,यांचे निवासस्थाने 13/08/2019
8 एल.एन.ए-२२/माळराजुरा/दुधाणी/२०१२-१३ शासकीय जागा मंजुरी दुधाणी साठवण तलाव 08/03/2021
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए/जांभा बु/०१/२०१९-२० काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्प मौजे जांभा बु येथील ७१ कुटूबाचे पनवर्सनाकरिता जागा मागणी 01/07/20121
2 एल.एन.ए/नवसाळ/०१/२०१५-१६ कार्यकारी अभियंता महावितरण विभाग अकोला यांना मौजे नवसाळ येथील गट न २०६ ई वर्ग मधील क्षेत्र ०.६० हे आर जमीन 28/06/2016
3 एल.एन.ए/पारद /०१/२०१४-१५ शासकीय जागा मंजुरी सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पारद 16/03/2017
4 एल.एन.ए/सिरसो भाग २/०३/२०१४-१५ कार्यकारी अभियंता ,अकोला पाटबंधारे विभाग,अकोला 15/12/2015
5 एल.एन.ए/सुलतानपूर/०२/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता ,अकोला पाटबंधारे विभाग,अकोला 09/04/2015
6 एल.एन.ए/उनखेड/०१/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता ,अकोला पाटबंधारे विभाग,अकोला 27/09/2017
7 एल.एन.ए/सालतवाडा/०२/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
8 एल.एन.ए/समशेपूर/०२/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
9 एल.एन.ए/जांभा खुर्द/०३/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
10 एल.एन.ए/अटकळी/०३/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
11 एल.एन.ए/उमाई/०4/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
12 एल.एन.ए/आमतवाडा/०५/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
13 एल.एन.ए/जांभा बु /०१/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
14 एल.एन.ए/यशवंतपूर/०२/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए/30/10 कच्छी लोकाची काशिद 1935-36
2 एल.एन.ए/अकोल/159/82-83 वैष्णव पृष्ठीप्रकाश संस्थान मंदीर 1982-83
3 एल.एन.ए/28-29 वैष्णव पृष्ठीप्रकाश संस्थान मंदीर 1928-29
4 एल.एन.ए/78/10 हासमपेठ प्रॉपर्टी तर्फ हारून अब्दुल्ला 1938-39
5 एल.एन.ए/अकोला/09/30 अंबादेवी मंदीर 1973-74
6 एल.एन.ए/680/1B जैन संस्थान मंदीर अकोला 1927-28
7 एल.एन.ए/529/16 रोमन कॅथलिक चर्च अकोला 24/08/1928
8 एल.एन.ए/1234 बोट क्लब अकोला 1928-29
9 एल.एन.ए/318 अकोला जिल्हा सहकारी साखर कारखाना मर्या अकोला 15/03/1990
10 एल.एन.ए/मौजे उमरी 44 मोची समाज बॅक कवर क्लास गृहनिर्माण सोसायटी अकोला 25/3/1988
11 एल.एन.ए/अकोला/29सी मित्र समाज क्लब अकोला अध्यक्ष रविद्र खंडेलवाल 1896
12 एल.एन.ए/सिसा उदेगाव-3 महाराष्ट्र इन्स्टिटयूट ऑफ डेव्हलोपमेंट अकोला 23/05/2005
13 एल.एन.ए/उमरी6 नगरपालिका कर्मचारी सहकारी संस्था उमरी प्र.बाळापूर 16/1/2001
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए-२२/गाजीपूर/०२/२००१/०२ औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था,बाळापूर 04/12/2002
2 एल.एन.ए-२२/कान्हेरी गवळी/०६/१९९३-९४ जिल्हा परिषद शाळा मौजे कान्हेरी गवळी यांना क्रिडांगणाकरिता 06/10/2007
3 एल.एन.ए-२२/शेळद/१/२००६-०७ निवासी आश्रम शाळा शेळद 17/02/2007
4 एल.एन.ए-२२/गाजापूर/०३/२०१४-१५ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना गाजापूर 18/03/2016
5 एल.एन.ए-२२/गाजापूर/०१/२०१५-१६ होमगार्ड विभाग गाजापूर 16/07/2019
6 एल.ए.क़ुए-४७/बटवाडी खुर्द/०१/२०१६-२०१७ न्याय्य नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि भूमी संपादन,पुनर्वसन व ,पुनर्ववसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम २०१३ अंतर्गत कलम १९ ची अधिसूचना 04/07/2022
7 एल.ए.क़ुए-४७/बटवाडी खुर्द/०१/२०१६-२०१ संग्राहक लढू पाटबंधारे प्रकल्पाच्या मौजे अंत्री मलकापूर येथील बुडीत गेलेली स्मशानभूमी करीत मौजे अंत्री मलकापूर ता .बाळापूर येथील शेत गट नंबर ७२ क्षेत्र १.५२ हे आर .पैकी ०.४० थेट पद्धतीने खरेदी करणे बाबत 04/07/2022
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
एल.ए.क्यू /४७/अंत्री मलकापूर/६/२०२०-२१ भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यू /४७/अंत्री मलकापूर/६/२०२०-२१ मधील कलम १९ची अधिसूचना ०८/०३/२०२३
एल.ए.क्यू /४७/अंत्री मलकापूर/०८/२०२०-२०२१ भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्यू-47/अंत्री मलकापूर/8/2020-2021 ता.बाळापूर जि.अकोला २२/०६/२०२३
एल.ए.क्यू/४७/उरळ बु./०७/२०२०-२०२१ भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए.क्‍यु-47/उरळ बु./7/2020-2021 ता.बाळापूर जि.अकोला २२/०६/२०२३