बंद

शासकीय जागा मंजुरी आदेश

अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए-२२/कोळंबी/१४/२०१७-२०१८ सैन्य तथा सशस्त्र दलातील वीरमरण पावलेल्या महाराष्ट राज्याचे अधिवास असणाऱ्या शहीद जवानांनाच्या पत्नीला /अवलंबिताना शती योग्य जमीनीचे वाटप करण्याबाबत. 25/7/2019
2 एल.एन.ए -२२/शिवापूर/०१-२०१४-२०१५ १०० खाटांचे नविन जिल्हा रुग्णालय अकोला साठी मौजे शिवापूर ता.जि.अकोला येथील रिकामी जागा उपलब्ध करून मिळणे बाबत 17/11/2017
3 एल.एन.ए-२२/नायगांव/०८/२०१४-१५ मौजे नायगांव येथील सर्वे नं ४१ मधील १८६ हे आर एफक्लास जमीन रेल्वे विभागास हस्तातरणाबाबत 24/09/2015
4 एल.एन.ए-२२/सुधीर कॉलनी अकोला /१७/२०१५-२०१९ जागामागणी आगाउ ताबा देण्यात आलेल्या जागेबाबत अंतीम मंजुरी बाबत प्रस्ताव ३३/११ केव्ही उपकेंद्रकरिता सुधीर कॉलोनि अकोला येथे शासकी जागा मिळणे बाबत 7/11/2019
5 एल.एन.ए-२२/कौलखेड अकोला /०६/२०१४/२०१५ ३३ के.व्ही उपकेंद्र करीता मौजे कौलखेड अकोला ता.जिल्हा अकोला येथील सर्वे नं २५ मधील जागा मिळणेबाबत 10/5/2016
6 एल.एन.ए-२२/बोरगांव मंजु/०१/२०१३-२०१४ बोरगांव मंजु येथे नविन ग्रामीण रुगालय इमारतीच्या बांधकामाकरीता जागा मिळणेबाबत मौजे बोरगांव मंजु सर्वे क्र ३२९ मधील ०.८१ आर 7/12/2017
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए-२२/धारगड/०५/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता धारगड 14/11/2014
2 एल.एन.ए-२२/अमोना/०६/२०१७-१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता व बोअरवेलकरिता अमोना 14/11/2014
3 एल.एन.ए-२२/गुल्लरघाट/०३/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश शाळेकरीत गुल्लरघाट 14/11/2014
4 एल.एन.ए-२२/गुल्लरघाट/०२/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता गुल्लरघाट 14/11/2014
5 एल.एन.ए-२२/केलपाणी/०१/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता अंगणवाडी व शाळा खोली बांधकाम केलपाणी 14/11/2014
6 एल.एन.ए-२२/सामठाण बु/०४/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश स्मशानभुमीकरिता ग्राम पंचायत भवन व शाळा खोली बांधकाम सामठाण बु 14/11/2014
7 एल.एन.ए-२२/अकोट/०१/२०१३-२०१४ शासकीय जागा मंजुरी आदेश न्यायीक अधिकारी यांचे निवासस्थानकरिता अकोट 23/1/2020
8 एल.एन.ए -२२/लखमापूर/०१/२०१७-२०१८ शासकीय जागा मंजुरी आदेश नगर परिषद अकोट घाण कचरा व्यवस्थापणाकरीता लखमापूर 29/1/2019
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 शासकीय जागा मंजुरी तुळसाबाई कावल विद्यालय पातूर शाळेकरिता जागा 08/10/1975
2 एल.एन.ए-२२/झरंडी/१/८२-८३ शासकीय जागा मंजुरी स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था झरंडी शाळेकरिता जागा 29/07/1985
3 एल.एन.ए-२२/पातूर/०१/२०५-१६ शासकीय जागा मंजुरी शिवाजी शिक्षण संस्था बांधकाम 23/07/2015
4 एल.एन.ए-२२/गोळेगांव/०१/२०१५/१६ शासकीय जागा मंजुरी गोळेगांव साठवण तलाव 07/11/2017
5 एल.एन.ए-२२/शिर्ला/११/२००१-०२ शासकीय जागा मंजुरी विश्वभारती शैक्षणिक व मानव विकास केंद्रा करीत जागा 27/09/2017
6 एल.एन.ए-२२/शिर्ला/०१/२०१३-१४ शासकीय जागा मंजुरी ग्रामीण रुग्णालय पातूरLNA 22shirla 01.13-14 grameen rugnalayat patur jaga 27/09/2017
7 एल.एन.ए-२२/पट्टी अमराई पातूर/०२/२०१८-१९ शासकीय जागा मंजुरी न्यायीक अधिकारी,यांचे निवासस्थाने 13/08/2019
8 एल.एन.ए-२२/माळराजुरा/दुधाणी/२०१२-१३ शासकीय जागा मंजुरी दुधाणी साठवण तलाव 08/03/2021
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए/जांभा बु/०१/२०१९-२० काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्प मौजे जांभा बु येथील ७१ कुटूबाचे पनवर्सनाकरिता जागा मागणी 01/07/20121
2 एल.एन.ए/नवसाळ/०१/२०१५-१६ कार्यकारी अभियंता महावितरण विभाग अकोला यांना मौजे नवसाळ येथील गट न २०६ ई वर्ग मधील क्षेत्र ०.६० हे आर जमीन 28/06/2016
3 एल.एन.ए/पारद /०१/२०१४-१५ शासकीय जागा मंजुरी सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पारद 16/03/2017
4 एल.एन.ए/सिरसो भाग २/०३/२०१४-१५ कार्यकारी अभियंता ,अकोला पाटबंधारे विभाग,अकोला 15/12/2015
5 एल.एन.ए/सुलतानपूर/०२/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता ,अकोला पाटबंधारे विभाग,अकोला 09/04/2015
6 एल.एन.ए/उनखेड/०१/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता ,अकोला पाटबंधारे विभाग,अकोला 27/09/2017
7 एल.एन.ए/सालतवाडा/०२/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
8 एल.एन.ए/समशेपूर/०२/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
9 एल.एन.ए/जांभा खुर्द/०३/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
10 एल.एन.ए/अटकळी/०३/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
11 एल.एन.ए/उमाई/०4/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
12 एल.एन.ए/आमतवाडा/०५/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
13 एल.एन.ए/जांभा बु /०१/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
14 एल.एन.ए/यशवंतपूर/०२/२०१२-१३ कार्यकारी अभियंता मनप्रकल्प उपविभाग क्र.४ खामगांव 16/08/2016
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए/30/10 कच्छी लोकाची काशिद 1935-36
2 एल.एन.ए/अकोल/159/82-83 वैष्णव पृष्ठीप्रकाश संस्थान मंदीर 1982-83
3 एल.एन.ए/28-29 वैष्णव पृष्ठीप्रकाश संस्थान मंदीर 1928-29
4 एल.एन.ए/78/10 हासमपेठ प्रॉपर्टी तर्फ हारून अब्दुल्ला 1938-39
5 एल.एन.ए/अकोला/09/30 अंबादेवी मंदीर 1973-74
6 एल.एन.ए/680/1B जैन संस्थान मंदीर अकोला 1927-28
7 एल.एन.ए/529/16 रोमन कॅथलिक चर्च अकोला 24/08/1928
8 एल.एन.ए/1234 बोट क्लब अकोला 1928-29
9 एल.एन.ए/318 अकोला जिल्हा सहकारी साखर कारखाना मर्या अकोला 15/03/1990
10 एल.एन.ए/मौजे उमरी 44 मोची समाज बॅक कवर क्लास गृहनिर्माण सोसायटी अकोला 25/3/1988
11 एल.एन.ए/अकोला/29सी मित्र समाज क्लब अकोला अध्यक्ष रविद्र खंडेलवाल 1896
12 एल.एन.ए/सिसा उदेगाव-3 महाराष्ट्र इन्स्टिटयूट ऑफ डेव्हलोपमेंट अकोला 23/05/2005
13 एल.एन.ए/उमरी6 नगरपालिका कर्मचारी सहकारी संस्था उमरी प्र.बाळापूर 16/1/2001
अ.क्र प्रकरण क्र विषय अंतीम आदेश दिनांक
1 एल.एन.ए-२२/गाजीपूर/०२/२००१/०२ औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था,बाळापूर 04/12/2002
2 एल.एन.ए-२२/कान्हेरी गवळी/०६/१९९३-९४ जिल्हा परिषद शाळा मौजे कान्हेरी गवळी यांना क्रिडांगणाकरिता 06/10/2007
3 एल.एन.ए-२२/शेळद/१/२००६-०७ निवासी आश्रम शाळा शेळद 17/02/2007
4 एल.एन.ए-२२/गाजापूर/०३/२०१४-१५ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना गाजापूर 18/03/2016
5 एल.एन.ए-२२/गाजापूर/०१/२०१५-१६ होमगार्ड विभाग गाजापूर 16/07/2019