बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी अकोला ,अकोला जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या शिपाई संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी.

जिल्हाधिकारी अकोला ,अकोला जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या शिपाई संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी.

19/03/2021 31/08/2021 पहा (8 MB)
जिल्हाधिकारी अकोला,महसूल सहाय्य्क संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी.

जिल्हाधिकारी अकोला,महसूल सहाय्य्क संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी.

19/03/2021 31/08/2021 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी अकोला ,मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी.

जिल्हाधिकारी अकोला ,मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी.

19/03/2021 31/08/2021 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी अकोला ,लघुटंकलेखनक संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी.

जिल्हाधिकारी अकोला ,लघुटंकलेखनक संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी.

19/03/2021 31/08/2021 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी अकोला ,वाहन चालक संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी अकोला ,वाहन चालक संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी

19/03/2021 31/08/2021 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी अकोला ,यांचे आस्थापनेवरील जिल्ह्यातील अव्व्ल कारकुन संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी अकोला ,यांचे आस्थापनेवरील जिल्ह्यातील अव्व्ल कारकुन संवर्गाची दि.०१/०१/२०२१ प्रारूप जेष्ठता यादी

19/03/2021 31/08/2021 पहा (9 MB)
संग्रहित