बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग मंडळ अधिकारी यांची ज्येष्ठता यादी २०२२

महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग मंडळ अधिकारी यांची ज्येष्ठता यादी २०२२

22/02/2022 31/12/2022 पहा (308 KB)
महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग अव्व्ल कारकून यांची ज्येष्ठता यादी २०२२

महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या दिव्यांग अव्व्ल कारकून यांची ज्येष्ठता यादी २०२२

22/02/2022 31/12/2022 पहा (311 KB)
महसूल विभागात कार्यरत शिपाई यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत शिपाई यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (3 MB)
महसूल विभागात कार्यरत महसूल सहाय्यक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत महसूल सहाय्यक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (5 MB)
महसूल विभागात कार्यरत मंडळ अधिकारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत मंडळ अधिकारी यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (1 MB)
महसूल विभागात कार्यरत वाहन चालक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत वाहन चालक यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (556 KB)
महसूल विभागात कार्यरत अव्वल कारकून यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

महसूल विभागात कार्यरत अव्वल कारकून यांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतीम जेष्ठता यादी जिल्हा अकोला

03/12/2021 31/12/2022 पहा (4 MB)
संग्रहित