बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
प्रारूप जेष्ठता यादी(खंड) दि.०१/०१/२०२० गट क आणि ड

दि.०१/०१/२०१९ ते ३१/१२/२०१९ या कलावधीत कार्यरत लघुटंकलेखक,अव्वल कारकून,मंडळ अधिकारी,कनिष्ठ लिपिक,वाहन चालक,शिपाई,संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी(खंड)

29/01/2020 28/02/2021 पहा (875 KB)
महसूल विभागातील गट ड अनुकंपाधारकांची दिनाक ०१.०१.२०२० रोजीची स्वतंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी

महसूल विभागातील गट ड अनुकंपाधारकांची दिनाक ०१.०१.२०२० रोजीची स्वतंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी

29/01/2020 28/02/2021 पहा (211 KB)
महसूल विभागातील गट क अनुकंपाधारकांची दिनाक ०१.०१.२०२० रोजीची स्वतंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी

महसूल विभागातील गट क अनुकंपाधारकांची दिनाक ०१.०१.२०२० रोजीची स्वतंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी

29/01/2020 28/02/2021 पहा (265 KB)
संग्रहित