बंद

जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अकोला जिल्ह्यात दिनांक 01/01/2020 रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गाची जेष्ठता सुची

अकोला जिल्ह्यात दिनांक 01/01/2020 रोजी कार्यरत असलेल्या तलाठी संवर्गाची जेष्ठता सुची
जेष्ठता सुची खंड -IV दि.01/01/2019 ते 31/12/2019

11/09/2020 31/12/2020 पहा (332 KB)
प्रारूप जेष्ठता यादी(खंड) दि.०१/०१/२०२० गट क आणि ड

दि.०१/०१/२०१९ ते ३१/१२/२०१९ या कलावधीत कार्यरत लघुटंकलेखक,अव्वल कारकून,मंडळ अधिकारी,कनिष्ठ लिपिक,वाहन चालक,शिपाई,संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी(खंड)

29/01/2020 28/02/2021 पहा (875 KB)
महसूल विभागातील गट ड अनुकंपाधारकांची दिनाक ०१.०१.२०२० रोजीची स्वतंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी

महसूल विभागातील गट ड अनुकंपाधारकांची दिनाक ०१.०१.२०२० रोजीची स्वतंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी

29/01/2020 28/02/2021 पहा (211 KB)
महसूल विभागातील गट क अनुकंपाधारकांची दिनाक ०१.०१.२०२० रोजीची स्वतंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी

महसूल विभागातील गट क अनुकंपाधारकांची दिनाक ०१.०१.२०२० रोजीची स्वतंत्र प्रारूप प्रतीक्षा यादी

29/01/2020 28/02/2021 पहा (265 KB)
संग्रहित