भूसंपादन प्रकरणे

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मा.लोक अदालती मधील तडजोडीकरिता ठेवण्यात येणाऱ्या कलम १८ अंतर्गत संदभीय प्रकरणांची नहिती

मा.लोक अदालती मधील तडजोडीकरिता ठेवण्यात येणाऱ्या कलम १८ अंतर्गत संदभीय प्रकरणांची नहिती

28/01/2019 31/07/2019 डाउनलोड (588 KB)
पातुर 65/47/1999-2000

65/47/1999-2000 मौजे पातुर ता. पातुर

16/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (252 KB)
अकोट 2/47/2012-2013

2/47/2012-2013 दिवठाणा अकोट

16/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (247 KB)
पणंज  4/47/2014-2015

4/47/2014-2015 मौजे पणंज

16/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (229 KB)
अकोट 13/47/2012-2013

13/47/2012-2013  शहापूर अकोट

16/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (251 KB)
बार्शिटाकळी 13/47/2012-2013

13/47/2012-2013  बार्शिटाकळी   बार्शिटाकळी

16/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (401 KB)
पातूर 44/47/2012-2013

44/47/2012-2013 गोळेगांव पातूर

16/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (401 KB)
अकोला 16/47/2011-2012

16/47/2011-2012 आखतवाडा अकोला

16/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (401 KB)
अकोट 13/47/2012-2013

13/47/2012-2013 शहापूर अकोट

16/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (401 KB)
अकोट 13/47/2012-2013

13/47/2012-2013 शहापूर अकोट

16/03/2018 31/03/2019 डाउनलोड (401 KB)
संग्रहित