Close

Subdivision & Blocks

SDO  BLOCK
Akola Akola
Balapur Balapur
Patur
Akot Akot
Telhara
Murtizapur Murtizapur
Barshitakli